Aanmelding als nieuw lid

Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten bij de KNVB.
v.v. DVG is sinds haar oprichting in 1928 bij de KNVB als veldvoetbalvereniging aangesloten. Aanmelden als (niet) spelend lid kan door middel van onderstaand aanmeldformulier.

Dit formulier is tevens de machtiging voor de automatische incasso van de contributies en eventuele door KNVB opgelegde boetes. Ook geeft u hiermee toestemming om de aan v.v. DVG verstrekte of in de toekomst te verstrekken persoonsgegevens te verwerken conform het privacyreglement v.v. DVG.
Hiervoor is in het aanmeldformulier een toestemmingsverklaring opgenomen in het kader van de privacywetgeving (AVG). Het verzoek is om ook dit zo volledig mogelijk in te vullen en tevens aan te kruisen voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Elders op onze website zijn de privacyverklaringen van DVG en de KNVB in te zien.

Inzending aanmeldformulier
Na volledige invulling en ondertekening kun u het aanmeldformulier op de volgende wijze inleveren:

* Door het in te scannen en te mailen naar ledenadministratie@dvgliempde.nl.
* Door het document af te geven op het wedstrijdsecretariaat van DVG.
* Door het document af te geven of op te sturen naar de ledenadministratie:

   Ledenadministratie DVG
   T.a.v. Tammo Quinten
   Strijpenhof 16
   5298 SE Liempde

Download Aanmeldformulier nieuw lid

AFMELDEN/WIJZIGING DOORGEVEN

Afmelden bij DVG
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk d.m.v. het afmeldings/wijzigingsformulier bij het secretariaat opgezegd worden. Dit formulier kan hier gedownload worden of is op te vragen bij de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd de overige bepalingen in de statuten, slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Indien een afmelding te laat wordt ontvangen is men toch verplicht, in lijn met de statuten, voor het volgend seizoen contributie te betalen. Een mondelinge of telefonische opzegging bij het bestuur, commissieleden, trainers of coaches is beslist onvoldoende en wordt dan ook niet als opzegging geaccepteerd. Het afmeldingsformulier moet volledig ingevuld en ondertekend bij het secretariaat ingeleverd worden.

Wijziging lidmaatschap
Indien je een wijziging door wilt geven, kan je ook gebruik maken van het Afmeld- wijzigingsformulier. Het gaat dan om een lidmaatschapswijziging, bijvoorbeeld van actief naar niet-actief.

Adreswijziging en overige wijzigingen
Een adreswijziging of wijziging van telefoonnummer of emailadres kun je ook doorgeven door middel van het afmeld-wijzigingformulier.

Download Afmeld-wijzigingsformulier

Contributie

Contributie seizoen 2021/2022:

Bij de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2021 is besloten om geen contributieverhoging door te voeren voor het nieuwe seizoen. Daarom gelden de volgende contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022:

JO7 – JO13   €  104,00 per seizoen 1)
JO14 – JO19 € 120,00 per seizoen 2)
Senioren        € 140,00 per seizoen
Niet-actieven € 47,50 per seizoen 3)
KNVB-lidmaatschap-kaderleden € 12,00 per seizoen

Familiekorting bij DVG-gezinsleden wonend op hetzelfde adres:
Vanaf het derde lid geldt dan een korting van € 27,50 per lid.

1) Dit bedrag is inclusief wassen shirt (5 euro), doch exclusief zaalvoetbal.
2) Dit bedrag is inclusief wassen shirt (5 euro)
3) Voor de 4-jarigen die nog niet deelnemen aan de competitie geldt een afzonderlijk
tarief van € 47,50 per seizoen.

Betaling contributie
De verschuldigde contributie wordt in principe via automatische incasso geincasseerd rond eind september. Indien u geen gebruik maakt van de automatische betaling, verzoeken wij u vriendelijk om de contributie over te maken via de bank vóór 1 oktober middels een overboeking naar: RABOBANK: NL29RABO0128793902 t.n.v. Penningmeester DVG onder vermelding van de naam en team van de speler.

Mocht u in twee termijnen willen betalen (1 oktober / 1 januari) dan graag vóór 27 september een mail sturen naar de penningmeester: bas@schuurmansrombauts.nl

Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is DVG verplicht om personen van wie wij persoonsgegevens verwerken daarover te informeren.
In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Download Privacyverklaring DVG

Toestemmingsverklaring AVG

In het kader van de AVG geldt dat voor publicatie van persoonsgegevens, en foto’s waarop iemand herkenbaar is, toestemming nodig is van degene die op de foto staat of toestemming van diens ouders/verzorgers.

Alle leden geven hebben zelf de controle over hun gegevens. Van ieder lid (jong en oud) hebben wij een toestemmingsverklaring nodig. Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en op sociale media plaatsen. Enkele malen per jaar willen wij u ook benaderen voor sponsor- en wervingsacties. Persoongegevnes worden hierbij nooit aan derden verstrekt.

Met het toestemmingsformulier vragen wij aan u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Een groot aantal leden heeft dit formulier al ingeleverd.
Degenen die nog geen formulier hebben ingeleverd worden verzocht om dit alsnog te doen. Vergeet daarbij niet om al uw keuzes aan te kruisen !

U kunt het formulier hierna downloaden en en na invulling en ondertekening inleveren op de volgende wijzen:
⦁ Door het in te scannen en te sturen naar ⦁ ledenadministratie@dvgliempde.nl.
⦁ Door het document af te geven op het wedstrijdsecretariaat van DVG.
⦁ Door het document af te geven of op te sturen naar de ledenadministratie:

Ledenadministratie DVG
T.a.v. Tammo Quinten
Strijpenhof 16
5298 SE Liempde

Voor minderjarige personen dient u als ouder/voogd het formulier ook te ondertekenen.

Download Toestemmingsverklaring AVG

Normen en Waarden

Iedereen binnen het voetbal heeft te maken met normen en waarden. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om? Welke spelregels ‘hanteren’ we binnen en buiten het veld? Hoe proberen we problemen binnen de club te voorkomen en/of op te lossen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch blijven normen en waarden voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om. Onze normen en waarden en vastgestelde gedragsregels pogen hierop een antwoord te geven. Deze zijn hieronder te downloaden.

Download Normen en Waarden DVG

Omgangsregels Kindveiligheid

OMGANGSREGELS DVG – KINDVEILIGHEID
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen veilig zijn binnen onze vereniging. Dit betekent niet alleen dat we zorgen voor een veilig sportklimaat, maar ook voor een prettige en beschermde omgeving. Wij willen deze veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken.

Naast het normen- en waardenbeleid en de aanstelling van vertrouwenspersonen hebben wij daarom ook omgangsregels geformuleerd. Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van onderstaande omgangsregels.

Download Omgangsregels kindveiligheid